people-observing-fish-at-the-aquarium-1000x600

نگهداری از آکواریومروش صحيح نگهداري آكواريوم
عده اي آنقدر که علاقه به داشتن يک آکواريوم دارند، چندان توجه و آشنايي به داشتنيک آکواريوم خوب و نحوه نگهداري آن نداشته و اکثرا مشاهده مي شود که علاقه و آکواريوم خود را از دست مي دهند و يا اينکه پس از تحمل شقاوت و ضررهاي زياد ، باصطلاح از طريقي سخت و زيان بار روش صحيح را ياد مي گيرند .به طور کلي 5 عامل اساسي در نگهداري و داشتن يک آکواريوم خوب تاثير دارند که به ترتيب اهميت عبارتند از :

1- اکسيژن کافي
2- نور کاف ي
3- درجه حرارت مناسب
4- تغذيه صح ي ح
5- بهداشت همه جانبه

1- اکسيژن کافي
در بحث مربوط به اختصاصات آب آکو ا ريوم ، در مورد اهميت اکسيژن صحبت شده است .در هر صورت در شرايط معمولي ، کمبود اکسيژن خطرناکترين عاملي است که به طور مستقيم باعث از ب ي ن رفتن سر ي ع ماهي ها ي آکو اريومي مي شود .
همان طور که قبلا ذکر شد ، اکسيژن مورد ن ي از ماهي هاي تزييني را بايد توسط گ ي اهان آبز ي و تهويه آب آکو اريوم بوس ي له پم پ هوا و به طور توام تامين نمود .عواملي که به طور مستقيم و غير مستق ي م در تامين اکسيژن محلول در آب دخالت دارند عبارتند از :
الف : تعداد ماه ي در آکو ا ريوم
هر چه تعداد ماهي در آکو ا ريومي زيادتر باشد ، ت ول يد اکسيژن در آن بايد به همان نسبت زيادتر باشد .کمبود اکسيژن در آکو ا ريومهاي پر جمعيت بخصوص هنگام قطع برق مشاهده مي شود و اگر اقدامات لازم جهت تهويه آب انجام نگيرد ، ممکن است تمام يا تعداد ي از ماهي ها تلف گردند .در يک آکو ار يوم معمولي اگر به تعداد کاف ي ماهي ر ي خته شود ، هنگام قطع برق بخصوص در شب ، ماهي ها مي توانند قسمتي از اکسيژن مورد نياز خود را از آب و قسمت ي از هوا يمجاور سطح آب تامين نمايند .اگر تراکم ماه ي در آکو ا ريوم ز ياد باشد ، جذب اکسيژن ازآب توسط آنها مشکل شده و اگر نتوانند اکس ي ژن مورد نياز را از هوا بگيرند همگي خواهند مرد .
تعداد ماهي در هر آکو ا ريوم بستگي به نوع ماهي ها دارد .تجربه نشان داده است که هر جفت ماهي گوپي بالغ احتياج به 20 سانتيمتر مربع از وسعت سطح آکوريوم دارند .بنابراين اگر طول و عرض آکو ا ريومي به ترتيب 60 و 30 سانتيمتر است ، مي توان در آن حداکثر 90 جفت ماهي گوپي نگهداري کرد .وسعت لازم براي ماهي ها ي هم اندازه ماه ي گوپ يدر همين حد مي باشد .طبيعتا اين حداکثر تعداد ماهي است که مي توان در يک آکو ا ريوم به وسعت داده شده نگهداري نمود ولي هرچه تعداد ماهي ها کمتر باشد رشد و نمو و سلامت آنها بيشتر و بهتر خواهد بود .تراکم و ارقام داده شده در مورد اين ماهي ها را بهتر است در آکو ا ريوم فروشي ها ملاحظه نمود .
از انواع ماهي ها گورامي يا لابيرانت دار که علاوه بر جذب اکسيژن آب ، در صورت لزوم مي توانند قسمتي از اکسيژن مورد نياز خود را از هوا تامين نمايند ، در مقايسه با ماهي ها ي هم اندازه خود از گروه هاي ديگر ، مي توان تعداد بيشتري را در آکو ا ريوم ها نگهداري نمود .
هر جفت از ماهياني که طول آنها به اندازه يک ماهي دم شم شير ي رشد و نمو يافته و يا پلاتي بزرگ است ، احتياج به 50 سانتِيمتر مربع از وسعت سطح آب دارد .بنابراين در آکو ا ريوم مذکور حداکثر مي توان 36 جفت از اين ماهي ها و يا ماهي ها هم اندازه آن ها را نگهداري نمود .
ماهي هايي که طول آنها حدود 5/8 تا 9 سانتيمتر است ، به ازاي هر جفت ، احتياج به 125 سانتيمتر مربع ، و ماهياني که طول آنها تا 5/12 سانت ي متر مي رسد ، به ازاء هر جفت ، احت ي اج به 340 سانتيمتر مربع وسعت از سطح آب دارند .همان طور که ذکر گرد ي د در سطح هاي ياد شده ماهي ها فقط مي توانند زنده بمانند ولي براي رشد و نمو خوب ، حداقل به 3 برابر وسعت ها ي داده شده احت ي اج دارند .اين ارقام تنها در مورد آکو ا ريومهايي که به بهترين وجه با پمپ هوا تهويه مي گردند، صدق مي نمايد .
ب : سطح آب آکو ا ريوم
هر چه سطح آب آکو ا ريوم در مجاورت هوا ب يشتر باشد ، ميزان تبادلات گازي و در نتيجه اکسيژن محلول در آب بيشتر خواهد بود . زياد بودن سطح آب توانايي جذب اکسيژن هوا توسط ماهي ها را در موقع قطع برق و کم شدن اکسيژن محلول در آب ، زيادتر خواهد نمود .آکو ا ريوم هاي کروي را هرگز نبايد پر از آب نمود ، زيرا سطح تبادلات گازي بس ي ار کم مي شود .در اين آکو ا ريومها فقط بايد تا نصف آنها آب ريخته شود .
ج : گياهان آبزي
گياهان آبزي و اثرات آن در آکو ا ريومها ، در قسمت مربوط به گياهان بحث گرديده است .در ا ي نجا فقط ياد آوري مي شود که يکي از مهمترين آثار گياهان آبزي سبز در آکو ا ريومها ، توليد اکسيژن در مقابل تابش نور خورشيد و يا نورمصنوعي مي باشد .
2- نور کافي
ماهي ها و گ ي اهان داخل آکو ا ريوم ب را ي رشد ، نمو و سلامت خود احتياج به نور دارند.اگر در آکو ا ريومي گياه وجود نداشته باشد ، بيشتر گونه هاي ماهيان مي توانند در نور کم سالم و زنده بمانند ولي رشد و نمو و ت ول يد مثل آنها ممکن است به طور طب ي عي انجام نگيرد .منظور از نور کم ، مقدار نوري است که خواندن روزنامه در آن عملي باشد .اگر در آکو ا ريومي گياهان آبزي قرار دارد ، حتما بايد حداقل روزي 2 ساعت تحت تابش نور قرار گيرد .البته تابش مستقيم نور خورشيد بداخل آکو ا ريوم ضروري نيست و مي توان نور لازم را به طور غير مستقيم تامين نمود .براي اين منظور مي توان آکو ار يوم را در مجاورت يک پنجره جنوبي قرار داد .تابش مستقيم نور خورشيد ممکن است باعث افزايش رشد و نمو خزه ها و در نتيجه سبز شدن آب و کدر شدن شيشه آکو ا ريوم گردد .در فصل تابستان نيز اگر نور مستقيم به آکو ا ريوم بتابد ، ممکن است باعث افزايش بيش از حد درجه حرارت گردد .در هر صورت براي سلامت ماهي ها و گياهان داخل آکو ا ريوم ، اگر تابش نور کمي بيش از حد لازم باشد ، به مراتب بهتر از ا ين است که از حد لازم کمتر باشد ، زيرا اگر اثرات تابش ز ي اد نور در آکو ا ريوم مشاهده شود ، بلافاصله مي توان جلوي آن را گرفته و يا شدت آن را تعديل نمود .بنابراين همواره بايد آکو ا ريوم در جايي قرار گيرد که روزانه به اندازه کافي نور خورشيد بطورغير مستقيم به آن بتابد .در صورت بکار بردن لامپ الکتر ي کي براي تامين نور مي توان آکو ا ريوم را در هر نقطه اي از منزل جاگذاري نمو د .
3- نور مصنوع ي
به کاربردن نور مصنوعي که از منبع الکتريکي تامين مي شود اين مزيت را برنور طبيعي دارد که کنترل ميزان و زمان تابش آن بسيار آسان و عملي مي باشد . همان طور که ذکر شد اگر نور خورشيد به داخل آکو ا ريومي به طور مستقيم بتابد باعث افزايش رشد و نمو خزه ها و در نتيجه تغ ي ير رنگ آب و خزه بستن ديواره هاي آکو ا ريوم مي شود .از آنجا که ميزان و زمان تابش نور مصنوعي را صد در صد مي توان کنترل نمود ، لذا مي توان از رشد و نمو خزه ها ن يز کاملا جلوگيري نمو د .
نور مصنوعي حتما بايد به طور مستقيم و از فاصله نزديک به سطح آکو ا ريوم تابيده شود .در آکو ا ريومهايي که داراي گياهان طبيع ي هستند ، نور معمولي اتاق پذيرايي که با لامپ الکتريکي تامين مي شود هيچگونه اثري بر روي رشد و نمو گياهان نداشته و اگر اينگونه آکو ا ريومها مدتي در چنين شرايطي قرار گيرند ، حداقل گياهان داخل آنها به تدريج از بين خواهند رفت .
براي تابش هرچه بهتر نور به داخل آکو ا ريوم ، امروزه قسمت داخلي سرپوش آکو ا ريوم را صيقلي کرده و يا از فلزات مخصوص مي سازند تا نور لامپ به بهترين وجه از بالا به داخل آکو ا ريوم تابيده شود .برخ ي از لامپ ها را مي توان در داخل آب آکو ا ريوم جاگذاري نمود .در چنين شرايطي رشد ونمو گياهان و عمر آنها زيادتر خواهد شد .تنها عيب آن افزا يش درجه حرارت آب بخصوص در فصول گرم مي باشد .
لامپهاي روشن به مراتب بهتر از لامپهاي ابري و کدر مي باشند .لامپهاي ماوراي بنفش ه ي چگونه اثر بيشتري از لامپ هاي معمولي بر روي گياهان ندارند زيرا گياهان بيشتر تحت تاثير انتهاي قرمز رنگ ط ي ف نوري قرار مي گيرند .
تابش ناگهاني نور
در مواقع تاريکي ، روشن کردن ناگهاني چراغ يا پس زدن پرده باعث ناراحتي ماهي ها شده و اکثرا مشاهده مي شود که ماهي ها تا مدتي نمي توانند آرامش خود را بدست آورند.اگر در آکو ا ريوم باز باشد ، ممکن است ماهي ها در اثر روشن شدن ناگهان ي چراغ از آکو ا ريوم به بيرون پريده و باعث مرگ و مير خود گردند .بنابراين هرگز ن با يد با روشن کردن ناگهاني چراغ ماهيها را ناراحت نمود .

fish-whitespotted-filefish-shutterstock_213626191-1000x600

3 – درجه حرارت مناسب 
عده ا ي فکر مي کنند که حتما بايد ماهي هاي تزييني را در درجات حرارت بالا نگه دارند، در صورتي که اين نظر در بيشتر موارد درست نمي باشد .براي مثال امروزه ماهي هاي طلايي تقريبا جزو ساکنان اصلي هر آکو ا ريومي هستند .اِين ماهي ها عملا جزو ماهي هاي آبهاي سرد قلمداد مي شوند و براي زندگي طبيعي خود احتياجي به گرماي زياد ندارند .اگر اين ماهي ها هميشه در آبها ي گرم نگهداري شوند به احتمال زياد يا قدرت توليد مثلي خود را از دست مي دهند و يا اِينکه تخمهاي ناقص توليد مي نمايند .ماهي هاي تزييني د ي گر نيز همگ ي بومي مناطق استوايي نبوده و عده اي از آنها از مناطق نيمه استوايي و يا معتدل آورده شده اند .بنابراين نگهداري همه اين ماهي ها در يک درجه حرارت کار درستي نمي باشد .
در اين حالت لازم است ياد آوري گردد که حتي براي هر گونه از ماهي ها نيز يک درجه حرارت خاص وجود ندارد و ماهي ها مي توانند 5 تا 6 درجه تغيير حرارت را در حالت طب ي عي و يا به صورت تغييرات طبيعي تحمل نمايند .برا يمثال در محيطهاي طبيعي ، درجه حرارت آب در شب حداقل چند درجه از روز کمتر مي باشد .چون کاهش درجه حرارت در شب و يا افزايش آن در روز بطور طبيعي و بتدريج انجام مي گيرد، لذا اثر ناگواري بر روي ماهي ها ، حت ي ماهي هاي باردار و يا تخم دار و نيز تخم ها و نوزادها نخواهد داشت .بنابراين در آکوآريومها ن ي ز ماهي ها مي توانند چند درجه تغيير حرارت را تحمل نمايند ، بشرطي که اين تغيير مشابه کاهش يا افزايش درجه حرارت در طبيعت باشد .افزايش درجه حرارت از حد مجاز خطرناکتر از کاهش آن مي باشد ، زيرا با افزايش درجه حرارت به همان نسبت از اکس ي ژن محلول در آب کاسته خواهد شد .بنابراين در مواردي مانند افزايش درجه حرارت در اثر گرماي محيط ، حتما بايد به بهتر ين وجه اقدام به تهويه آب شود .
بطور کلي مي توان گفت که ميانگين درجه حرارت لازم براي نگهداري ماهي هاي تزييني و با توجه به گونه هاي مختلف آنها بين 22 تا 25 درجه سانتيگراد است .
نگهداري ماهي ها در فضاي باز
نگهداري آکو ار يوم در فضاي باز مانند تراس منازل و يا ح ي اط به هيچ وجه صحيح نيست زيرا ماهي ها تحت تاثير تغييرات بيش از حد هوا و عدم امکان کنترل دائمي اين تغييرات قرار مي گ ي رند .برعکس براي تکثير و پرورش و نگهداري ماهي ها آکو ا ريومي در فصول گرم مي توان از استخرهاي خاکي و يا بتوني که در فضاي باز و بهمين منظور درست مي شوند ، استفاده نمود .براي اين منظور بايد هنگامي ماهي ها به داخل استخرها رها شوند که حداکثر سرماي آن در شبانه روز از حد تحمل آن توسط ماهي ها بيشتر نباشد.
مقاومت ماهي ها در اينگونه استخرها به مراتب بيشتر از آکو ا ريوم خواهد بود .پس از اينکه ماهي به شرايط استخر عادتنمود ، تحمل تغييرات آب توسط آن به مراتب بيشتر از ماهي مشابهي است که در آکو ا ريوم قرار دارد . براي مثال گرماي 18 درجه براي برخي از ماهيها در آکو ا ريوم خطرناک است ولي همين ماهيها پس از عادت کردن ، مي توانند به خوبي حرارت 15 درجه سانتيگراد را در آب استخر تحمل نمايند .
از آنجا که ايجاد شرايط لازم جهت تکثير ماهيها در استخرها بمراتب بهتر و عملي تر از مح ي ط آکو ا ريوم است ، براي تکثير آنها مي توان از استخرهايي که در فضاي آزاد درست مي شوند، استفاده نمود .هنگام برگرداندن ماهي ها به داخل آکوا ريومها ، بايد ابتدا آکو ا ريوم ها را از آب همان استخر پر کرده و سپس بتدريج اقدام به تعويض آن نمود .
تغييرات ناگهاني درجه حرارت
يكي از علل اصلي مرگ و مير ماهيها بخصوص درآکو ا ريوم مربوط به افراد تازه کار ، تغييرات ناگهاني درجه حرارت آب مي باشد .اکثراً در مواقعي که در اثر قطع برق و يا خراب شدن بخار ي ، آب آکو ا ريوم سرد مي شود ، مشاهده مي شود که به منظور گرم کردن آب يکي دو کاسه آب داغ در آکو ا ريوم ريخته مي شود ، اين خطرناکترين و بدترين کار ممکن است که به منظور دلسوزي براي ماهيها مي توان انجام داد .افزايش ناگهاني درجه حرارت بشدت باعث شوکه شدن ماهي ها شده و اگر سبب مرگ و مير فوري آنها نشود حد اقل سلامت آنها را مختل خواهد نمود .
هنگام تعويض آب آکو ا ريوم نيز بايد تغ ي يرات درجه حرارت بايد بخوبي کنترل شود .ابتدا در يک ظرف مقداري از آب آکو ا ريوم ريخته شود و ماهيها و سنگ هوا در داخل قرار گيرند .پس از تميز کردن و آب بند ي آکو ا ريوم ، هر وقت درجه حرارت آن به حرارت آب ماهي ها رس ي د، مي توان ماهيها را به داخل آب انتقال داد .استفاده از آب ولرم و مخلوط کردن آن با آب سرد در خارج از آب آکو ا ريوم ايرادي ندارد ، اما از آب داغ بر ا ي اين منظور نبايد استفاده نمو د .
4-تغذيه خوب
نحوه صح ي ح تغذيه ماهيهاي آکو ا ريومي در بخش مربوط به تغذيه مورد بحث قرار خواهد گرفت .
سبز شدن آب آکو ا ريوم
گاه ي آب آکو ا ريوم ممکن است سبز شود . عواملي که باعث سبز شدن آب آکو ا ريوم مي شوند مشابه همان عواملي هستند که آب استخرها و يا آبهاي راکد را سبز مي کنند . اگر يک قطره آب سبز زير ميکروسکوپ ملاحظه شود ، در آن هزارانگ ي اه تک ياخته بنام «فيتوپلان گ تن » يا گ ي اه معلق در آب ديده مي شود . همان طور که مي د ان يم عامل اصلي رشد و نمو گياهان نور و گازکربنيک مي باشد .
بنابراين در يک آکو ا ريوم اگر تغذيه ماهيها به بهتر ي ن وجه انجام گيرد و از تابش بيش از حد نور ، بخصوص نور مستقيم خورش ي د جلوگيري شود ، خود به خود رشد و نمو گياهان تک ياخته آبي و در نتيجه سبز شدن آب آن کاهش مي يابد . در آکو ا ريومي که داراي گياهان آبزي مي باشد ، در صورت تابش مناسب و حساب شده نور ، گياهان پر سلولي مي توانند مواد غذايي زيادي ، و مواد دفع ي ماهيها را جذب کرده و با تبديل آن به ماده ، رقابت مفيدي با فيتوپلان گ تنها بنمايند .در چنين شرايطي رشد و نمو پلان گ تنها ممکن است قطع و يا کنترل گردد.
در هر صورت اگر آب آکو ا ريومي سبز شد ، دليل بر خراب و غير سالم بودن آن نيست ، برعکس سبز شدن آب نشان از سلامت آکو ا ريوم ولي عدم مراقبت کافي از آن مي باشد.هر چه آبي سبزتر باشد ، غلظت اکس ي ژن محلول در آن در مجاورت نور زيادتر مي باشد.بنابراين در صورت تهويه خوب در شب مي توان گفت که تراکم فيتوپلان گ تنها نه تنها ضرري براي ماهي ها ندارد ، بلکه براي آنها مفيد هم مي باشد .البته کمک به سبز کردن آب و يا جلوگيري نکردن از سبز شدن آن هرگز توصيه نمي شود ، زيرا در اين صورت ماهي ها در داخل آکو ا ريوم د ي ده نخواهند شد .
گياهان شناور روي آب مي توانند در تعديل تابش نور و در نتيجه کاهش رشد و نمو ف ي توپلان گ تن ها مفيد باشند .گياهان براي رشد و نمو خوب خود احتياج به PH کمي ق ليا يي دارند .در مواقعي که آب آکو ا ريوم سبز شده است ،براي کاهش رشد و نمو آنها مي توان PH آب را کمي به طرف اسيدي برد .
براي از ب ي ن بردن خزه هاي رشد و نمو يافته بر روي ش ي شه آکو ا ريوم مي توان از کاردکهاي مخصوص و ي ا انواع ماهي ها و يا حلزون که براي اين کار مناسب هستند، استفاده کرد .
تراکم ماهي ه ا نيز باعث افزايش ميزان سبز شدن آب مي شود .در اينگونه مواقع يا بايد تراکم ماهيها را کم نمود و يا مقدار غذاي کمتري به آنها داد .
اگر آب سبز آکو ا ريوم حالت سوپ مانند به خود گرفت و رنگ آن کدر شد ، حتما بلافاصله بايد دراين مورد چاره جويي کرد ، بخصوص اگر درجه حرارت آب بالا باشد . در اينگونه مواقع گياهان تک سلولي به طور ناگهاني شروع به تجزيهشدن کرده و ممکن است باعث مرگ و مير ماهي ها شوند .ظهور رنگ زرد يا نارنج ي اعلام خطر است و بايد بلافاصله بدون هيچگونه اتلاف وقت نسبت به تعويض آب اقدام نمود .
کدر شدن آب
مواد غذايي و آلي جذب نشده در مجاورت نور خورشيد باعث رشد و نمو فيتوپلان گ تن ها و سبز شدن آب و دور از نور خورشيد باعث رشد و نمو باکتري ها و کدر شدن آب مي شوند .نحوه جلوگيري و کنترل کدر شدن آب تا حدودي مشابه آن است که براي آب سبز شرح داده شد، با ا ي ن تفاوت که در اينگونه مواقع بايد سع ي شود نور ب يشتري به آکو ا ريوم بتابد .
آب آکو ا ريوم تازه معمولا زودتر و بيشتر از آکو ا ريوم هاي ديگر کدر مي شود . علت اصلي آن تميز نبودن شن و ماسه کف آکو ا ريوم و نيز عدم آشنا شدن گياهان با شرايط داخل آکو ا ريوم مي باشد .بنابراين همواره بايد سعي شود که ماهي ها حداقل يک هفته پس از کاشتن گ يا هان و آب بندي ، به داخل آکو ا ريوم ريخته شوند .
صاف کردن آب
علاوه بر روشهايي که براي پيشگيري و يا کنترل آبهاي سبز و کدر ذکر شد ، کدربودن آب را مي توان در عرض يك ي دو روز با تهويه بس ي ار خوب از بين برد . براي اين منظور کافي است ي ک يا دو سنگ هواي ديگر داخل سيستم تهو ي هآب آکو ا ريوم قرار گيرد.اگر نخواهيم آب داخل آکو ا ريوم را ازدست دهيم ، مي توان پس از بيرون آوردن ماهيها، بوسيله دافنيها اقدام به از بين بردن پلان گ تن هاي گياهي نمود .
هيچگونه فيلتري نمي تواند فيتوپلان گ تن ها و يا باکتريهاي داخل آکو ا ريوم را بگيرد ، ولي از طريق شيميا ي ي مي توان اين مواد را رسوب داد .براي اِين منظور مي توان به ازاي هر 10 ليتر آب آکوآريوم ، 25 میل ي گرم پرمنگناتپتاسيم به آن افزود .آب پس از يک يا دو روز کاملا تميز خواهد شد ولي اگر شرايط به همان حالت باقي بماند باز هم فيتوپلان گ تن ها يا باکتري ها رشد و نمو کرده و آب را سبز يا کدر خواهند کرد .
تغذيه غير صحيح
هر ذره از مواد غذايي زائد در داخل آکو ا ريوم مي تواند باعث رشد و نمو عوامل ناخواسته و در نتيجه آلوده شدن آب شود .اين مواد نه تنها رشد و نمو ميکروبها و فيتوپلان گ تن ها را تسريع مي کند ، بلکه باعث رشد و نمو قارچ ها و ساير عوامل آلودگيزا نيز مي شوند .در تغذيه ماهيها بايد دقت کافي به عمل آيد تا پس از چند دقيقه هيچگونه غذاي زائدي در کفآکو ا ريوم باقي نماند .اگر به ماهيها کمي کمتر از نيازشان غذا داده شود بهتر از اين است که آنقدر به آنها غذا داده شود که نتوانند همه آن را بخورند .
تغذيه صحيح اثر بسيار مطلوبي در سلامت ماهيها و مقاومت آن ها در برابر انواع ب يما ريها و انگل ها دارد .هر چه شرايط داخلي آکو ا ريوم بهتر باشد ، ماهيها سالمتر بوده و در برابر بيماريها مقاومتر خواهند بود .
در بخش مربوط به بيماريها ،آنچه را که از نظر بهداشتي براي سلامت ماهيها و پيش گير ي از ب يم ار شدن آنها بايد انجام داد، بحث خواهد شد .
فلزات در داخل آکو ا ريوم
اکثر فلزات در داخل آب اثر سمي داشته و ممکن است باعث بيماري و يا مرگ ماهيها آکو ا ريومي گردند .بنابراين تا حد امکان بايد از قرار دادن فلزات لخت و بدون روکش در داخل آکو ا ريوم خودداري نمود .شايد اثر سمي مس در آکوريوم ازسا ي ر فلزات بيشتر باشد.آلومي ن يوم کم کم تجز ي ه مي شود ولي اثر سمي آن به مراتب کمتر از مس است .سرب و قلع نيز اثر سمي کمتري از مس دارند . آهن معمولي و آهن گالوانيزه اثرات سمي در آب آکو ا ريوم دارند .فلزات با آميخته شدن با آب باعث ايجاد مسموميت مزمن و گاهي حاد در ماهيها شده و اکثرا رشد و نمو و توليد مثل آن ها را مختل کرده و گاهي نيز ممکن است باعث مرگ و مير آنها شوند .
بنابراين هر نوع فلز ي که در داخل آکو ا ريوم قرار مي گ ير د بايد داراي يک پوششي خوب و کامل از کروم بوده و يا داراي روکش پلاستيکي باشد ، به طوري که آب به هيچوجه با آن تماس پ يد ا نکند .امروزه سيمان ها و چسب هاي مخصوصي براي پوشاندن روي فلزات داخل آکو ا ريوم به بازار عرضه مي شود .
اثر سمي دو نوع فلز در آکو ا ريوم بخصوص اگر با يکديگر در اتصال باشند ، بس يا ر زياد است و حتما بايد از قرار دادن آنها در آکو ا ريوم خودداري شود .سرپوش آکو ا ريوم اگر از فلز زنگ زن باشد بسيار خطرناک است زيرا هميشه آب آکوريوم پس از تبخير روي آن نشسته و مجددا به صورت قطرات آب بداخل آکو ا ريوم ريخته مي شود .بنابراين در تهيه و يا ساختن سرپوش بايد دقت کافي به عمل آيد .


 
23 December 2016