20170710_164006

سنگ ورقه ای شیار دار
 
11 July 2017